Monday, 20 April 2015

Neptu Dina Pasaran, Sasi lan Tahun

Dina
Akad                      -neptu-                               5
Senen                   -neptu-                                4
Selasa                   -neptu-                                3
Rebo                     -neptu-                                7
Kemis                    -neptu-                               8
Jumuah                                -neptu-                                6
Setu                       -neptu-                                9

Pasaran
Kliwon                  -neptu-                                8
Legi                        -neptu-                                5
Pahing                  -neptu-                                9
Pon                        -neptu-                                7
Wage                    -neptu-                                4

Sasi
Sura                       -neptu-                                7
Sapar                     -neptu-                                2
Rabingulawal     -neptu-                                3
Rabingulakir       -neptu-                                5
Jumadilawal       -neptu-                                6
Jumadilakir         -neptu-                                1
Rejeb                    -neptu-                                2
Ruwah                  -neptu-                                4
Pasa                       -neptu-                                5
Sawal                    -neptu-                                7
Dulkidah              -neptu-                                1
Besar                     -neptu-                                3

Tahun
Alip                        -neptu-                                1
Ehe                        -neptu-                                5
Jimawal                                -neptu-                                3
Je                            -neptu-                                7
Dal                          -neptu-                                4
Be                           -neptu-                                2
Wawu                   -neptu-                                6

Jimakir                  -neptu-                                3

No comments: